THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC

– Ngày 16 tháng 11 năm 1977 Bộ trưởng Bộ Lương thực và Thực phẩm ký quyết định số: 2489/LTTP/CT về việc “Chuyển Xí nghiệp Công qủan Rượu Bình Tây thành Xí nghiệp Quốc Doanh” và đổi tên Hãng Rượu Bình Tây thành Nhà máy Quốc Doanh Rượu Bình Tây trực thuộc Công ty Rượu Bia Miền Nam.

– Ngày 12 tháng 06 năm 1993 Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp Nhẹ ký Quyết định số: 578/CNn-TCLĐ về việc Thành lập Công ty Rượu Bình Tây – Doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Công nghiệp Nhẹ.

– Ngày 02 tháng 06 năm 1994 Bộ Công nghiệp Nhẹ có Quyết định số: 585/QĐ-TCLĐ về việc Đổi tên Nhà máy Rượu Bình Tây thành Công ty Rượu Bình Tây.

– Ngày 20 tháng 12 năm 1996 Bộ trưởng Bộ Công nghiệp có Quyết định số: 3857/QĐ-TCCB về việc sáp nhập Công ty Rượu Bình Tây được vào Công ty Bia Sài Gòn và đổi tên thành Nhà máy Rượu Bình Tây trực thuộc Công ty Bia Sào Gòn hạch toán phụ thuộc, có tài khoản tại Ngân hàng và có con dấu riêng để giao dịch theo qui định của Tổng Giám đốc Công ty. Tất cả văn phòng và Nhà máy đặt trụ sở tại 621 Phạm Văn Chí Phường 7, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh.

– Ngày 02 tháng 08 năm 1999 Bộ trưởng Bộ Công nghiệp có Quyết định số: 1667/QĐ-KHĐT về việc phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng, đổi mới dây chuyền sản xuất Cồn tinh bột tại Nhà máy Rượu Bình Tây.

– Ngày 27 tháng 03 năm 2001, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp có Quyết định số: 19/2001/QĐ-BCN về việc thành lập Công ty Rượu Bình Tây trên cơ sở Nhà máy Rượu Bình Tây thuộc Công ty Bia Sài Gòn.

– Ngày 06 tháng 05 năm 2003, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp có Quyết định số: 74/2003/QĐ-BCN về việc Thành lập Tổng Công ty Bia – Rượu – NGK Sài Gòn; Công ty Rượu Bình Tây là Công ty thành viên của Tổng Công ty.